Codeforces Round 350 (Div. 2) ABCD1D2()

https://codeforces.com/contest/670

A. Holidays

题目大意:

给定n天,求出可以休息的最大小时间和最大时间。
input
14
output
4 4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N];
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n;
    cin>>n;
    if(n<=2) cout<<"0 "<<n<<endl;
    else
    {
      LL sum1=n/7*2+max((LL)0,n%7-5);
      LL sum2=2;
      n-=2;
      sum2+=n/7*2+max((LL)0,n%7-5);
      cout<<sum1<<" "<<sum2<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

B. Game of Robots

题目大意:

一个人报名字会把前面所有人的名字也全都报一遍,

问我们在n个人中喊出的第m个名字是谁?
input 
4 5
10 4 18 3
output 
4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N],b[N];
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n,m;
    cin>>n>>m;
    b[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
      b[i]=b[i-1]+i;
    }
    LL idx=lower_bound(b+1,b+1+n,m)-b-1;
    LL op=m-b[idx];
    cout<<a[op]<<endl;
  }
  return 0;
}

C. Cinema

题目大意:

n个人一起看电影,每个人都有自己认识的语言;

m部电影,每一部电影都有值ai,bi,

ai值和看电影的人符合,则特别满意度上升;bi值和看电影的人符合,则满意度上升。

问我们选哪一部电影能够让特别满意度最大?
input 
3
2 3 2
2
3 2
2 3
output 
2
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
struct node
{
  LL l=0,r=0;
  LL idx;
}a[N];
bool cmp(node xx,node yy)
{
  if(xx.l!=yy.l) return xx.l>yy.l;
  else return xx.r>yy.r;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n;
    cin>>n;
    map<LL,LL> know;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      know[x]++;
    }
    LL m;
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      a[i].l+=know[x];
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      a[i].r+=know[x];
      a[i].idx=i;
    }
    sort(a+1,a+1+m,cmp);
    /*
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<a[i].idx<<" "<<a[i].l<<" "<<a[i].r<<endl;
    }
    */
    cout<<a[1].idx<<endl;
  }
  return 0;
}

D1. Magic Powder – 1

题目大意:

做一种食物需要n种原料,每种原料需要ai个,

我们现有n种原料bi个,还有m个可随机作为原料的替代。

问我们可以做出这种食物的最大数量是多少?
input
3 1
2 1 4
11 3 16
output
4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N],b[N];
LL ans=0;
LL n,m;
bool check(LL x)
{
  LL res=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(x*a[i]<=b[i]) ;
    else res+=(x*a[i]-b[i]);
    if(res>m) return false;
  }
  if(res<=m) return true;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    cin>>n>>m;
    LL l=MAXN,r=1e9;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>b[i];
      l=min(l,b[i]/a[i]);
    }
    while(l<=r)
    {
      LL mid=(l+r)/2;
      if(check(mid))
      {
        l=mid+1;
        ans=mid;
      }
      else r=mid-1;
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

D2. Magic Powder – 2

题目大意:

语义和D1一样,变化在D2数据范围增大。
input 
1 1000000000
1
1000000000
output 
2000000000
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
int a[N],b[N],ans=0,n,m;
bool check(int x)
{
  LL res=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    LL flag=(LL)a[i]*x;
    if(flag>b[i])
      res+=(flag-b[i]);
    if(res>m) return false;
  }
  if(res<=m) return true;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    cin>>n>>m;
    LL l=0,r=2e9+1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>b[i];
    }
    while(l<=r)
    {
      int mid=(l+r)/2;
      if(check(mid))
      {
        l=mid+1;
        ans=mid;
      }
      else r=mid-1;
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

还是之前的div2好写呀

还是之前的div2好写呀

————————

https://codeforces.com/contest/670

A. Holidays

题目大意:

给定n天,求出可以休息的最大小时间和最大时间。
input
14
output
4 4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N];
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n;
    cin>>n;
    if(n<=2) cout<<"0 "<<n<<endl;
    else
    {
      LL sum1=n/7*2+max((LL)0,n%7-5);
      LL sum2=2;
      n-=2;
      sum2+=n/7*2+max((LL)0,n%7-5);
      cout<<sum1<<" "<<sum2<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

B. Game of Robots

题目大意:

一个人报名字会把前面所有人的名字也全都报一遍,

问我们在n个人中喊出的第m个名字是谁?
input 
4 5
10 4 18 3
output 
4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N],b[N];
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n,m;
    cin>>n>>m;
    b[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
      b[i]=b[i-1]+i;
    }
    LL idx=lower_bound(b+1,b+1+n,m)-b-1;
    LL op=m-b[idx];
    cout<<a[op]<<endl;
  }
  return 0;
}

C. Cinema

题目大意:

n个人一起看电影,每个人都有自己认识的语言;

m部电影,每一部电影都有值ai,bi,

ai值和看电影的人符合,则特别满意度上升;bi值和看电影的人符合,则满意度上升。

问我们选哪一部电影能够让特别满意度最大?
input 
3
2 3 2
2
3 2
2 3
output 
2
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
struct node
{
  LL l=0,r=0;
  LL idx;
}a[N];
bool cmp(node xx,node yy)
{
  if(xx.l!=yy.l) return xx.l>yy.l;
  else return xx.r>yy.r;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    LL n;
    cin>>n;
    map<LL,LL> know;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      know[x]++;
    }
    LL m;
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      a[i].l+=know[x];
    }
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
      LL x;
      cin>>x;
      a[i].r+=know[x];
      a[i].idx=i;
    }
    sort(a+1,a+1+m,cmp);
    /*
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<a[i].idx<<" "<<a[i].l<<" "<<a[i].r<<endl;
    }
    */
    cout<<a[1].idx<<endl;
  }
  return 0;
}

D1. Magic Powder – 1

题目大意:

做一种食物需要n种原料,每种原料需要ai个,

我们现有n种原料bi个,还有m个可随机作为原料的替代。

问我们可以做出这种食物的最大数量是多少?
input
3 1
2 1 4
11 3 16
output
4
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
LL a[N],b[N];
LL ans=0;
LL n,m;
bool check(LL x)
{
  LL res=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(x*a[i]<=b[i]) ;
    else res+=(x*a[i]-b[i]);
    if(res>m) return false;
  }
  if(res<=m) return true;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    cin>>n>>m;
    LL l=MAXN,r=1e9;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>b[i];
      l=min(l,b[i]/a[i]);
    }
    while(l<=r)
    {
      LL mid=(l+r)/2;
      if(check(mid))
      {
        l=mid+1;
        ans=mid;
      }
      else r=mid-1;
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

D2. Magic Powder – 2

题目大意:

语义和D1一样,变化在D2数据范围增大。
input 
1 1000000000
1
1000000000
output 
2000000000
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef pair<LL,LL> PII;
const LL MAXN=1e18,MINN=-MAXN;
const LL N=2e5+10,M=2023;
const LL mod=998244353;
const double PI=3.1415926535;
#define endl '\n'
int a[N],b[N],ans=0,n,m;
bool check(int x)
{
  LL res=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    LL flag=(LL)a[i]*x;
    if(flag>b[i])
      res+=(flag-b[i]);
    if(res>m) return false;
  }
  if(res<=m) return true;
}
int main()
{
  cin.tie(0); cout.tie(0); ios::sync_with_stdio(false);
  int T=1;
  //cin>>T;
  while(T--)
  {
    cin>>n>>m;
    LL l=0,r=2e9+1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>a[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cin>>b[i];
    }
    while(l<=r)
    {
      int mid=(l+r)/2;
      if(check(mid))
      {
        l=mid+1;
        ans=mid;
      }
      else r=mid-1;
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

还是之前的div2好写呀

还是之前的div2好写呀