C# 保留小数点后面两位方法()

1、num.ToString(“#0.00”); //点后面几个0就保留几位

double num=0.121245;string result=num.ToString(“#0.00”); //点后面几个0就保留几位Console.WriteLine(result)。

2、num.ToString(“f2″); //fN 保留N位,四舍五入,”F”,”f” 不区分大小写

double num = 0.123456;string result= num.ToString(“f2”); //fN 保留N位,四舍五入Console.WriteLine(result)。

3、Math.Round(i,2)

i为小数,后面为保留位数。

4、decimal.Round(decimal.Parse(i),2)

i为小数,2为保留位数。

5、直接计算

float i = 32.16667F;

int j = (int)(i * 100);

i= j * 0.01F;//结果32.16。

————————

1、num.ToString(“#0.00”); //点后面几个0就保留几位

double num=0.121245;string result=num.ToString(“#0.00”); //点后面几个0就保留几位Console.WriteLine(result)。

2、num.ToString(“f2″); //fN 保留N位,四舍五入,”F”,”f” 不区分大小写

double num = 0.123456;string result= num.ToString(“f2”); //fN 保留N位,四舍五入Console.WriteLine(result)。

3、Math.Round(i,2)

i为小数,后面为保留位数。

4、decimal.Round(decimal.Parse(i),2)

i为小数,2为保留位数。

5、直接计算

float i = 32.16667F;

int j = (int)(i * 100);

i= j * 0.01F;//结果32.16。