php中变量的传值和引用传值()

1.传值

 1 <?php
 2  
 3   //传值
 4   //声明一个变量$v1=1
 5   $v1 = 1;
 6   $v2 = 2;
 7   //把$v1的值赋给$v2
 8   $v2 = $v1; //这个发生了值传递
 9   
10   $v1 = 11;
11   
12   echo $v2; //输出为$v2 = 1
13   echo $v1; //输出为$v2 = 11
14   
15   //由上可以得到 传值仅仅是传值,当一个变化时,另一个不会跟着变
16 ?>

2.引用传值

 1 <?php
 2   
 3   //引用传值
 4   
 5   $v1 = 1;
 6   $v2 = 2;
 7   
 8   //这是引用传值
 9   $v2 = &$v1;
10   
11   echo $v2; //输出结果为:1
12   
13   $v1 = 22;
14   
15   echo $v2;  //输出结果为:22
16   
17   
18   $v2 = 33;
19   
20   echo $v1;  //输出结果为:22
21   
22   //由此得出引用传值时,一个变量变动,另一个也相应要跟着变动 ,其实就是两个变量的地址同时指向同一个地址
23 ?>
————————

1.传值

 1 <?php
 2  
 3   //传值
 4   //声明一个变量$v1=1
 5   $v1 = 1;
 6   $v2 = 2;
 7   //把$v1的值赋给$v2
 8   $v2 = $v1; //这个发生了值传递
 9   
10   $v1 = 11;
11   
12   echo $v2; //输出为$v2 = 1
13   echo $v1; //输出为$v2 = 11
14   
15   //由上可以得到 传值仅仅是传值,当一个变化时,另一个不会跟着变
16 ?>

2.引用传值

 1 <?php
 2   
 3   //引用传值
 4   
 5   $v1 = 1;
 6   $v2 = 2;
 7   
 8   //这是引用传值
 9   $v2 = &$v1;
10   
11   echo $v2; //输出结果为:1
12   
13   $v1 = 22;
14   
15   echo $v2;  //输出结果为:22
16   
17   
18   $v2 = 33;
19   
20   echo $v1;  //输出结果为:22
21   
22   //由此得出引用传值时,一个变量变动,另一个也相应要跟着变动 ,其实就是两个变量的地址同时指向同一个地址
23 ?>