Python-运算符()

运算符

算数运算符

运算符 名称
+
减、取反
*
/
% 取余
**
// 地板除法[1]

比较运算符

运算符 名称
== 等于
!= 不等于
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于

逻辑运算符

运算符 名称
not 逻辑非 /
and 逻辑与 短路与
or 逻辑或 短路或

位运算符

运算符 名称
~ 位反 按位取反 ( ~a = -(a+1) )
& 位与 按位进行与运算
| 位或 按位进行或运算
^ 位异或 按位进行异或运算
>> 右移 将 x 右移 a 位, 高位采用符号位补位
<< 左移 将 x 左移 a 位, 低位用 0 补位

赋值运算符

运算符 名称
+= 加赋值 a = a + b
-= 减赋值 a = a – b
*= 乘赋值 a = a * b
/= 除赋值 a = a / b
%= 取余赋值 a = a % b
**= 幂赋值 a = a ** b
//= 地板除法赋值 a = a // b
&= 位与赋值 a = a & b
|= 位或赋值 a = a | b
^= 位异或赋值 a = a ^ b
<<= 左移赋值 a = a << b
>>= 右移赋值 a = a >> b

优先级

优先级 运算符 说明
1 () 小括号
2 **
3 ~ 位反
4 +, – 正负
5 *, /, %, // 乘, 除, 取, 余, 地板除
6 +, – 加, 减
7 <<, >> 位移
8 & 位与
9 ^ 位异或
10 | 位或
11 <, <=, >, >=, <>, !=, == 比较
12 not 逻辑非
13 and, or 逻辑与, 逻辑或
  • 求小于商的最大整数(向下取整).
————————

运算符

算数运算符

运算符 名称
+
减、取反
*
/
% 取余
**
// 地板除法[1]

比较运算符

运算符 名称
== 等于
!= 不等于
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于

逻辑运算符

运算符 名称
not 逻辑非 /
and 逻辑与 短路与
or 逻辑或 短路或

位运算符

运算符 名称
~ 位反 按位取反 ( ~a = -(a+1) )
& 位与 按位进行与运算
| 位或 按位进行或运算
^ 位异或 按位进行异或运算
>> 右移 将 x 右移 a 位, 高位采用符号位补位
<< 左移 将 x 左移 a 位, 低位用 0 补位

赋值运算符

运算符 名称
+= 加赋值 a = a + b
-= 减赋值 a = a – b
*= 乘赋值 a = a * b
/= 除赋值 a = a / b
%= 取余赋值 a = a % b
**= 幂赋值 a = a ** b
//= 地板除法赋值 a = a // b
&= 位与赋值 a = a & b
|= 位或赋值 a = a | b
^= 位异或赋值 a = a ^ b
<<= 左移赋值 a = a << b
>>= 右移赋值 a = a >> b

优先级

优先级 运算符 说明
1 () 小括号
2 **
3 ~ 位反
4 +, – 正负
5 *, /, %, // 乘, 除, 取, 余, 地板除
6 +, – 加, 减
7 <<, >> 位移
8 & 位与
9 ^ 位异或
10 | 位或
11 <, <=, >, >=, <>, !=, == 比较
12 not 逻辑非
13 and, or 逻辑与, 逻辑或
  • 求小于商的最大整数(向下取整).